Keresés
Keresés

Impresszum

2142 Nagytarcsa, Szilas utca 12.. Tel:1-297-3057 Fax:1-297-3058

ÁLTALÁNOS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

1.) Általános feltételek

1.1) Jelen feltételek a Szállító által értékesített, szavatossági kötelezettség alá eső termékekre
érvényesek. Megrendelő köteles jelen feltételeket a harmadik személynek – továbbiakban
Végfalhasználó – történő továbbértékesítés során is figyelembe venni.

1.2) Jelen szavatosság alapján Szállító azért vállal felelősséget, hogy az értékesített termékek a
teljesítéskor megfelelnek a törvényben ill. a mindenkor érvényes Szállítási keretszerződésben
foglalt tulajdonságoknak.

1.3) Szállító által vállalt szavatosság teljesítésének helye – az alábbiakban foglalt feltételekkel – a
Szállító magyarországi székhelye ill. telephelye. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy
Szállító termékei importból származó termékek, és ennek megfelelően szavatosság keretében
történő javításukat és az ezzel összefüggő bevizsgálást, hibabehatárolást csak az arra
feljogosított társaság javítóhelyén végezheti.

1.4) Jelen feltételek alapján Szállító kizárólag az általa értékesített termékekre vállal
szavatosságot, amely nem terjed ki sem az immateriális dolgokra (szoftver stb.) sem a
működtetéshez felhasznált kopó ill. fogyó alkatrészekre és tartozékokra, sem a
termékértékesítéshez esetlegesen kapcsolódó szolgáltatásokra.

1.5) Jelen termékekre vonatkozó szavatossági kötelezettség alapján Szállító – a kötelező
szavatosság alá tartozó termékekre vonatkozó kötelező jogszabályi esetek kivételével – nem
köteles a termék installációs (üzemeltetési) helyén történő javítására, a termékekből
összeállított rendszer helyszíni hibaanalízisére, hibabehatárolásra, paraméterezésre.

1.6) Jelen szavatossági feltételek nem érvényesek a termék használati útmutatójában ill.
termékismertetőjében fogalt használati, karbantartási stb. előírások megszegése ill.
elmulasztása vagy egyébként rendeltetésellenes használat esetén. Szállító nem tartozik
szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a
kárveszély átszállása utáni szándékos vagy gondatlan károkozásból vagy vis major
eseményből erednek. Nem tartoznak a szavatosság körébe azok az esetek sem, amikor az
egyébként hibátlan terméket a szükséges ismeretek hiányában hibásnak minősítik. A
bejelentett szavatossági igény megalapozatlansága esetén a termék bevizsgálásával,
szállításával ill. a jogosulatlan igény bejelentésével kapcsolatos költségek a szavatossági igény
bejelentőjét terhelik.

1.7) Mentesül a Szállító a szavatossági kötelezettsége alól, ha a meghibásodás a Megrendelő
vagy általa megbízott harmadik személynek a terméken végzett átalakítási, átszerelési vagy
egyéb használati útmutatóba és műleírásba ütköző tevékenységéből, valamint a karbantartási
ill. javítási kötelezettségek elmulasztásából, vagy a termékek megbontásából ered. Kivétel, ha
az átalakításhoz a Szállító írásban hozzájárult.
1.8) Megrendelő köteles a százezer forint nettó beszerzési érték feletti – továbbértékesítés esetén
a Végfalhasználó részére értékesített – termékek egyedi azonosíthatóságának biztosítása
érdekében a számlán a típusszám mellett (a csomagoláson kívülről is olvasható) egyedi
gyártási számot is feltüntetni.

2.) A szavatossági idő

A szavatosság időtartama a Megrendelő által Végfalhasználó felé történt értékesítéstől
számított 12 hónap, de nem több mint a Szállító által Megrendelő részére történő átadástól
számított 14 hónap.

3.) A szavatossági kötelezettség tartalma

3.1) Megrendelő ill. Végfalhasználó köteles a felmerült, szavatosság keretébe tartozó hibát
haladéktalanul bejelenteni Szállítónak. Az ezen kötelezettség indokolatlan késedelméből
eredő költségeket ill. károkat az abban vétkes fél viseli.

3.2) A szavatossági igény érvényesítéséhez az alábbiak szükségesek:
– Garanciális hibabejelentő (nyilatkozat arról, hogy a hiba a szavatosság körében
következett be) azaz rendeltetésszerű szállítás, raktározás, üzembe helyezés,
üzemeltetés, rendeltetésszerű használat stb. mellett,
– A hibajelenség részletes leírása,
– Az Szállítótól történt árú átvétel időpontját igazoló számla másolata,
– Amennyiben a Szállítótól történt áruátvétel egy évnél régebben következett be, akkor
Végfalhasználó felé történt értékesítés időpontját igazoló számla vagy szállítólevél
másolata.

3.3) A szavatosság keretében a Szállító a felmerült hibát javítás vagy csere útján hárítja el;
amennyiben ezekre nincs mód, a felek megfelelő árleszállításban egyeznek meg.

3.4) A szavatosság keretébe tartozó visszárut – továbbiakban visszáru – és a szükséges fenti
dokumentumokat a Szállítóhoz kell visszajuttatni. A visszárut a szakszerű szállítás érdekében
az eredeti, vagy azzal egyenértékű olyan csomagolásban kell visszajuttatni, amely a termék
állagát, működését megóvja. A csomagnak tartalmaznia kell valamennyi, a termék eredeti
szállítási terjedelmébe tartozó alkatrészt és tartozékot.

3.5) A szavatossági igény érvényesítéséhez szükséges dokumentumok és anyagok hiányában
visszárut Szállítónak csak a felelős őrzés szabályai szerint áll módjában fogadni és őrizni.

3.6) A szavatossági igény elfogadásáról az illetékes Gyártó cég javítóhelye dönt. Amennyiben az a
szavatossági igényt elutasította, akkor a Szállító – a Gyártó cég külföldi javítóhelye
szavatosságot elutasító szakmai indoklásának megküldésével – erről a Megrendelőt értesíti.
Ilyenkor Szállító a hiba elhárítását külön ajánlatban megadott feltételek mellett, díjazás
ellenében, a Megrendelő valamint annak Végfalhasználója megrendelése alapján végzi el.

4.) Egyéb rendelkezések

Jelen szavatossági feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv,
kötelező szavatosság esetén a151/2003. Kormányrendelet ill. más vonatkozó jogszabályok az
irányadók

Tel:+36-1-297-3057
E-mail:motor@triodamotor.hu

Hírlevél feliratkozás

24 órás kiszállítás!

Mi megoldjuk a szállítási gondját is. Igénye szerint megszervezzük fuvart legyen az egy alkatrész vagy egy raklapos termék.

Érdeklődjön kollégáinknál.