280

ImageNévSummaryPriceBuy
1TE1533-2DB03-4AB4-Z 75kW 4p B3 400/690V IE3 PTC II 3D EXtc IIIBT120 °C Dc/II 3G Ex nA IIC T3 Gc
Lammers Q villanymotor 15BA280M-6 55kW 6p 280 B3 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280M2 90kW 2p 280 B3 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280M2 90kW 2p 280 B35 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280M4 90kW 4p 280 B3 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280M4 90kW 4p B35 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280M4 90kW 4p B5 IE3 400/690 V IP5510 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280S2 75kW 2p 280 B3 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280S2 75kW 2p 280 B35 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280S2 75kW 2p 280 B5 (V1) IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280S4 75kW 4p B3 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280S4 75kW 4p B35 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280S4 75kW 4p B5 IE3 400/690 V10 Ft
Lammers Q villanymotor 15BA280S6 45kW 6p 280 B3 IE3 400/690 V10 Ft